Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu Centrum Wędkarskie Apolonia Bytom

                                          Regulamin Sklepu Internetowego

                     Centrum Wędkarskie APOLONIA
§
1.
Wstęp
1. Sklep internetowy Apolonia prowadzony pod adresem internetowym sklep-wedkarski.info
prowadzony jest przez Centrum Wędkarskie Apolonia Brodzik Andrzej. Firma wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 35570 przez Prezydenta Miasta Bytom.

Dane Sprzedawcy oraz dane korespondencyjne:

Centrum Wędkarskie APOLONIA

ul.Strzelców Bytomskich 69
41-914 Bytom
[email protected]
tel.501 015 921
tel. 32 280 20 58
nip.626-130-94-32 Regon 240118371
Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną
w Sklepie jest Centrum Wędkarskie APOLONIA.

§ 2.Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w naszym Sklepie.
Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu i hasła.
5. Kurier – firma kurierska która dostarcza towar na zlecenie sprzedającego.
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
7. Regulamin - Regulamin Sklepu internetowego Apolonia.
8. Sklep – sklep internetowy Apolonia za pomocą którego Sprzedawca na warunkach określonych
w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną.
9. Sprzedawca – podmiot wskazany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu będący stroną
Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem
strony internetowej Sklepu.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu.
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. Poz . 827).
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3. Postanowienia ogólne
1. Warunkiem zrobienia zakupów w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 Zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonanie zakupu przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji
 postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi
złożenie Zamówienia.
 
2. Klienci dokonując rejestracji tworzą konto klienta, na którym gromadzone są dane osobowe
oraz informacje o kliencie. Usługi konta klienta są bezterminowe.
Każdy klient ma prawo na usunięcie swojego konta klienta po informacji przekazanej
administratorowi sklepu oraz przysługuje prawo do zmian w treści swoich danych osobowych.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za transakcje, które zostały wykonane z jego konta klienta.

5. Klient oświadcza że wszelkie dane przekazane w czasie rejestracji są prawdziwe.

§ 4. Zamówienia i realizacja

1. Zamówienia można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego lub telefonicznie.
2. Aby umowa sprzedaży doszła do skutku kupujący do daje do koszyka sklepu wybrane produkty.
3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kup Teraz” – Klient ma możliwość wprowadzania dowolnych
zmian w swoim zamówieniu.
4. W kroku 4 składania zamówienia pojawia się komunikat:
"Prosimy o weryfikację zakupów i naciśnięcie przycisku `KUP TERAZ` "
Po naciśnięciu tego przycisku transakcja zostanie zrealizowana.
5.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami o sposobie i postępach
 realizacji zamówienia złożonego przez kupującego oraz musi potwierdzić zakupy przez naciśni
ęcie
przycisku " Aktywuj Przeprowadzoną Transakcję"

6
. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem naciśnięcia przycisku
"Aktywuj Przeprowadzoną Transakcję"
7.Zamówienia złożone do godziny 9:00 realizujemy jeszcze tego samego dnia.
Zamówienia złożone po 9:00 realizujemy na drugi dzień.
§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w
obowiązującej stawce.
§ 6. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Kupującemu zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia
od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący
 wszedł w posiadanie Produktów czyli od dnia odbioru przesyłki.
3. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy
 bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie
otrzymane od Kupującego środki. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy złożyć
Sprzedającemu stosowne
oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected]
lub na adres sklepu.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy który jest poniżej:
Wzór
Ja imię oraz nazwisko niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży
następujących rzeczy: nazwy kupionych rzeczy, numer transakcji zakupu.

Data zawarcia umowy kupna sprzedaży to Proszę wpisać datę,
Data odbioru przedmiotów Proszę wpisać datę odbioru przedmiotów .
Imię i nazwisko: Imię oraz nazwisko kupującego
Login: Login kupującego
Adres: Adres kupującego
Data: Data odstąpienia od umowy
Podpis: Tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej
4. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia,
 w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Konsument odeśle zwracany
Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres sklepu.

Centrum Wędkarskie APOLONIA
ul. Strzelców Bytomskich 6941-914 Bytom
5
. W przypadku odstąpienia przez klienta od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu
odesłania
towaru przez klienta do sklepu. Sprzedawca zwraca otrzymane od kupującego
środki w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep )

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty do Sprzedawcy nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu
14 dni na adres sklepu.
7. Kupujący pokrywa koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty wysłania
Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów w sklepie nie przysługuje
Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- O świadczenie usług, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
do odstąpienia od zawartej umowy.
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.- w których przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
 połączone z innymi rzeczami.

§ 7. Procedura reklamacyjna
1. Kupujący może składać u Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
[email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę
reklamacji
- Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego-Dokładny opis reklamacji
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie w odniesieniu do powstałych braków.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres
korespondencyjny podany przy rejestracji.

§
8.
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
 do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym
 w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o
prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego
konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie
 obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo
mają te przepisy.
4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bytomiu. Informacje o sposobie dostępu
do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
 http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz(y) bez wad, z wyłączeniem wad
wskazanych w ofercie sprzedaży.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 
Nasze super produkty
Wybierz coś dla siebie
NAMIOT EOS 1 MAN BIVVY FOX kolor Khaki
839,99 zł
- 23 %
ŁÓŻKO R3 R-SERIES CAMO FOX rozmiar KINGSIZE
1 093,90 zł
- 24 %
ŁÓŻKO R1 R-SERIES CAMO FOX rozmiar COMPACT
915,99 zł
- 20 %
SYGNALIZATORY RX+ ZESTAW 3+1 FOX
3 699,99 zł
- 8 %
NAMIOT R SERIES 2 MAN XL BIVVY FOX kolor CAMO
2 560,99 zł
- 6 %
KRZESŁO DURALITE LOW CHAIR FOX
437,33 zł
- 24 %
NAMIOT R SERIES BROLLY SYSTEM FOX
1 202,99 zł
- 10 %
NAMIOT Z SIATKĄ R-SERIES 1 MAN XL BIVVY CAMO FOX
1 999,99 zł
- 17 %
NAMIOT Z SIATKĄ R-SERIES 2 MAN XL BIVVY CAMO FOX
2 999,99 zł
- 13 %
POKROWIEC 3 WĘDKI 12 3skł R-SERIES TRI-SLEEVE FOX
284,30 zł
- 23 %
MARKER ZESTAW HALO ILLUMINTED 7 METRÓW FOX
599,99 zł
- 20 %
NAMIOT EASY SHELTER+ FOX
729,99 zł
- 23 %
ŚPIWÓR R1 CAMO SLEEPING BAG FOX
549,99 zł
- 22 %
ZESTAW SYGNALIZATORÓW 3+1 MICRON MX FOX
1 312,09 zł
- 24 %
WOREK CARPMASTER STR WEIGH SLINGS FOX
306,21 zł
- 24 %
ZESTAW SYGNALIZATORÓW 3+1 MINI MICRON X FOX
1 016,87 zł
- 15 %
ZESTAW SYGNALIZATORÓW 2+1 MINI MICRON X FOX
783,99 zł
- 24 %
WIADRO WĘDKARSKIE 10L TANDEM BAITS
28,88 zł
NAMIOT EOS 60 BROLLY SYSTEM FOX
911,50 zł
- 24 %
STOJAK STATYW PHANTOM HYBRID ULTRALITE TANDEM
579,99 zł
- 18 %
STOJAK HORIZON DUO CAMO PODS NA 3 WĘDKI FOX
962,50 zł
- 22 %
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
O naszym sklepie
Sprawdź co oferujemy
Apolonia - sklep dla karpiarzy Internetowy sklep wędkarski APOLONIA powstał w oparciu o wcześniejszą działalność stacjonarnego punktu sprzedaży. W naszej ofercie znajduje się profesjonalny sprzęt renomowanych producentów takich jak: Tandem Baits, Star Baits, Dynamite Baits, Fox, Prologic, Sufix, Jaxon, Dragon, Sensas, Traper, Lorpio, ESP. Nasz internetowy sklep dla karpiarzy i wędkarzy, preferujących inne rodzaje połowów pozwoli Państwu znaleźć odpowiednie wędki, kołowrotki, namioty, spławiki oraz haczyki. Naszym głównym celem jest stworzenie kompleksowej oferty. Pragniemy, aby sklep spełniał wymagania zarówno specjalistów, jak i amatorów. Jako profesjonaliści proponujemy również wiele rozwiązań dla osób, które interesuje wędkarstwo karpiowe. To stale rozwijająca się gałąź tradycyjnego wędkarstwa. Na terenie Polski w ciągu ostatnich kilku lat przeszło prawdziwe przeobrażenie. W związku z prężnym rozwojem tej dziedziny na rynek wprowadza się rozmaite produkty. Jako profesjonalny sklep karpiowy dokonujemy ich selekcji i wprowadzamy do naszej oferty wyłącznie najlepsze rozwiązania. Sprzęt karpiowy Oferujemy profesjonalny sprzęt karpiowy. W naszym asortymencie dostępne są wędki oraz kołowrotki karpiowe, które uwzględniają odmienny rodzaj warunków panujących w określonych łowiskach. Zobacz pełną ofertę sprzętu karpiowego. Zobacz pełną ofertę sprzętu karpiowego. Kulki proteinowe Nasz internetowy sklep wędkarski posiada szeroki wybór zanęt, w tym kulki proteinowe, szczególnie polecane na karpie. Składają się z odpowiednio dobranych składników roślinnych z dodatkiem białka mięsnego. Zobacz pełną ofertę kulek proteinowych. Zobacz pełną ofertę kulek proteinowych. Namioty W sklepie karpiowym znajdują się także akcesoria niezbędne podczas wyprawy wędkarskiej. Proponujemy między innymi namioty karpiowe, które zapewniają optymalną wygodę. Namioty są łatwe montażu. Zobacz pełną ofertę namiotów. Zobacz pełną ofertę namiotów. Dynamite Baits Jest to największy producent przynęt karpiowych w Europie. Znany jest zwłaszcza z niezwykle skutecznych kulek proteinowych. Z oferty producenta korzystają takie osobistości jak Terry Hearn, czy Jimi Shelley. Zobacz pełną ofertę producenta. Zobacz pełną ofertę Dynamite Baits
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić
Numer telefonu
501 015 921 lub 32 280 20 58
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  10:00-17:00
Sobota  9:00-13:00